Endo

Polyester thread on polycotton, frame
30 x 26 cm